Acara Partangiangan PRTB Boru,bere/i Sebatam Timur

Acara Partangiangan Bona Taon

Punguan  Raja Tampubolon (PRTB), Boru, Bere dohot Ibebere

Se – Batam Timur sekitarna

Di Gedung Serbaguna Golden Prawn, Bengkong, Batam

Ari Minggu, 16 Februari 2020

Marhaposan tu Jahowa ma hamu tongtong, ai Tuhan Jahowa do dolok batu ro di salelenglelengna. (Yesaya 26:4)

Marhite Partangiangan Bona Taon PRTB, Boru, Bere, Ibebere Sa Batam Timur on, lam marsitoguan ma hita tu hamajuon i.

I. KEBAKTIAN

01. Joujou tu Parsaoran Nabadia:

L:   Hamuna angka dongan sahaporseaon! Sadari on ari Minggu, 16 Februari 2020, Marpungu do hita PRTB Batam Timur, Boru, bere dohot Ibebere, mandok mauliate tu Tuhanta Pardenggan basa i na paloas-hon hita mandok mauliate tu Ibana. Ganup sahat hita tu Bona ni Taon, sai tendehon do: Taon Parasi ni rohaon baen di au sandok taon on. Lam pahot ma hasesaan ni dosangku di au on. Holan Ho do Jesuski, tuk pasaehon dosangki. Antong! Dia ma dohononta di adopan ni Debata Pardenggan basa i di tingki on?

 S: Mangendehon B.E. 792:1 Pasu-pasu hami O Tuhan
Pasu-pasu hami o Tuhan sai usehon dameM i,

Sai ampehon tanganMi Tuhan, lehon tu au gogoM i.

Di portibi on, baen ma au Tuhan, habaoran ni las ni roha

tu na marsak i tu na dangol i gabe pangapuli i.

L:   Pardenggan basa do Jahowa, Ibana do Siapuli roha ni angka na marsak jala na loja ala ni holong ni rohaNa di hita jolma pardosa. Dijalo Ibana ma tangiangta ala denggan ni basaNa. Jala saluhut jea dipadao sian hita asa tung sonang rohanta mandalani ari-ari ni ngolunta dibagasan taon 2020 on. Nuaeng pe, taendehon ma tangiang dohot elekelekta tu Tuhanta Pardengganbasa i:

 S: Mangendehon BE No. 792: 2 – 3”Pasupasu hami”

Pasu-pasu hami o Tuhan sai usehon dameM i, Sai ampehon tanganMi Tuhan, lehon tu au gogoM i.

2. Di portibi on, baen ma au Tuhan, monang maralohon, dosa dibahen gogoM i, talu musu i sibolis pangago i.

Pasu-pasu hami o Tuhan sai usehon dameM i, Sai ampehon tanganMi Tuhan, lehon tu au gogoM i.

3. Di portibi on, baen ma au Tuhan, sipatupa hadameon

baen ma hataM i, saor tu roha ni na masihosoman i.

L:   I do tutu. Alai molo tapamanat haporseaon dohot par-rohaonta siganup ari, jotjot do hita lupa di denggan ni basaNa paloashon hita taripar tu bona ni taon on. Nuaeng pe, asa tung haru singkop las ni rohanta manghamaulia-tehon denggan ni basaNa, dia ma dohononta di adopan ni Debata Pardenggan basa i?

PUNGUAN:

Ale Jahowa, Debatanami Ho do siapulirohanami, pahot ma haporseaonnami ala denggan ni basaM, jalo ma tangiang-nami na tadek di adopanMu na badia i.Sai pagomos ma rohanami manundalhon saluhutna dosa, jala sai lam paganda ma ringgas ni rohanami mangulahon nanidok ni hataM. Patau ma rohanami mamingkiri denggan ni basaM asa unang lalap rohanami di portibi on. Sai ramoti roha, pingkiran dohot saluhut ngolunami mandalani taon na-binasa-basahonMi tu hami. Asa tung las rohanami mang-haporseai Ho. 

  L: Nunga tapangidohon tu Debata Pardenggan basa i, Ibana ma tutu na mangalehon ragam ni pasupasuNa tu hita di na mandalani taon 2020 on hita. Asa tung las rohanta mandalani ari-ari ni ngolunta di taon 2020 on, tung gomos ma tapangidohon sian nasa bulus dohot ias ni rohanta, rap ma hita mandok:

PUNGUAN:

Ale Jahowa, Debatanami Ho do siapulirohanami, pahot ma haporseaonnami ala denggan ni basaM, jalo ma tangiang-nami na tadek di adopanMu na badia i.Sai pagomos ma rohanami manundalhon saluhutna dosa, jala sai lam paganda ma ringgas ni rohanami mangulahon nanidok ni hataM. Patau ma rohanami mamingkiri denggan ni basaM asa unang lalap rohanami di portibi on. Sai ramoti roha, pingkiran dohot saluhut ngolunami mandalani taon na-binasa-basahonMi tu hami. Asa tung las rohanami mang-haporseai Ho. 

L:   Nunga tapangidohon tu Debata asa dipahot las ni roha, panghirimon dohot haporseaonta mandalani taon 2020 on, nuaeng pe, taelekhon jala tasombahon ma ende puji-pujianta tu Ibana, rap ma hita mangendehon: “Las rohang-ku lao mamuji Debata Parholong i……”

02. Marende No. 565: 1 + 4 “Las rohangku lao mamuji”

1. Las rohangku lao mamuji Debata Parholong i, songon bunga na mangerbang di nabinsar ari i. Arsak dosa haporsuhon mago di baen asiMi. Las ni roha na manongtong lehon di au Tuhanki.   Jongjong ma hita saluhutna

4.  Rap ma hita mangendehon sangap di GoarNa i, tapangiar soaranta lao mamuji Tuhan i. Sun do holong ni rohaNa na so marnamontok i. I do pasadahon hita salelenglelengna i.

03. Votum – Introitus – Tangiang: (L= Liturgis; P= Punguan; S = Sude)

L:   Marhitehite Goar ni Debata Ama, AnakNa Tuhan Jesus Kristus dohot Tondi Parbadia, na manompa langit dohot tano on. Amen. Mandok mauliate ma hamu di Jahowa, ai na basa do Ibana, ai ro di salelenglelengna do Asi ni rohaNa i.

P:   Sai urupi ma hami ale Jahowa Debatanami Sai tumpahi ma ngolunami hombar tu asi ni rohaM.

L:   Jala halomohon Jahowa jadi lehononNa ma tu ho pinangido ni rohaM. Pasahat ma dalanmu tu Jahowa jala haposi Ibana asa Ibana paturehon.

P:   Taoloi ma Jahowa marhitehite las ni roha, ro be ma hita tu joloNa marhitehite olopolop.

L:   Taboto ma: Jahowa do Debata; Ibana do na jumadihon hita, jala Ibana nampuna hita, bahen bangsoNa dohot birubiruNa.

P:   Martua ma ganup na manghabiari Jahowa, na marparange di angka dalanNa i. Sai panganonta do na niula ni tanganta, martua ma hita jala sonang.

S:   Tapuji ma Jahowa, ai Pardenggan basa do Ibana; taendehon ma goarNa, ai hasudungan ni rohanta do Ibana.

L:   Martangiang ma hita: Ale Tuhan Debata, huboto hami, ndada ala ni gogo dohot habisuhonnami sambing umbahen na tarbahen hami tolhas tu taon 2020 on; tung holan ala asi ni rohaM sambing do. Hupasahat hami ma ngolunami tu Ho mandalani ariari na pinasahatMu tu hami di taon 2020 on. Manang dibagasan las ni roha manang arsak ni roha hami, holan Ho sambing ma huhaposi hami. Ala ni, tambai ma nang haporseaonnami, asa tongtong hami marsigantung tu Ho. Unang mandele hami molo ro pangunjunan tu hami. Hupagomgomhon hami ma nang punguannami on tu adopanMu nabadia i, asa anggiat punguannami on lam tu sadana tau mamparbuehon godang angka na denggan tu saluhut ruasna nang na humaliang hami pe. Hupasahat hami ma tangiangnami on tu Ho, marhite Tuhan Jesus Kristus na pasadahon hami mandok mauliate tu Ho. Amen. (Hundul ma hita saluhutna)

04 Marende Kekuatan serta Penghiburan

  1. Kekuatan serta penghiburan, diberikan Tuhan padaku;

Tiap hari aku dibimbing-Nya, tiap jam dihibur hatiku.

Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ‘ku dib’ri apa yang kuperlu.

Suka dan derita bergantian, akan memperkuat imanku.

  • Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam;

Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam.

Yang nama-Nya Raja Mahakuasa, Bapa yang kekal dan abadi.

Beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku.

05 GABE PARROHA MAULIATE MA HITA TU DEBATA:

L:   Mandok mauliate ma hita tu Debata na mangolui, ala denggan ni basaNa dohot asi ni rohaNa na so halompoan i mangaramoti ngolunta. Mansai balga situtu do holong ni roha ni Tuhanta mangaramoti hita Punguan PRTB Batam Timur, boru, bere, Ibebere na, sian taon naung salpu sahat tu taon 2020 on.

HULA-HULA:

Dilehon do las ni roha dohot panghirimon na mangolu tu hita, nang pe marombas-ombas arsak nang las ni roha taadopi di taon naung salpu i. Ndang tarasam hita denggan basa ni Jahowa mangaramoti ngolunta. Alani, patut tapuji Ibana jala taoloi na nidokNa.

L:   Idama, pangarimpunan ni na denggan naung huida i: Lehet do mangan minum jolma i jala dipasonang rohana mang-ihut-ihut sandok ulaonna hian na niulana di hasiangan on saleleng di ngoluna. Na nilehon ni Debata tu ibana; ai i do jambarna.

BORU:

Angkup ni i, molo dilehon Debata tu manang ise hamoraon dohot sinamot, diloas ibana mangan dohot mam-buat jambarna sian i, huhut marlas ni roha diulaonna, silehon-lehon ni Debata do i. Ai ndang sadia dipaingot-ingot rohana angka ari ni ngoluna, ala naung nialusan ni Debata ibana marhite sian las ni rohana.

L:   Jahowa do silehon tua dohot pasupasu tu hita, Ibana do hatuaonta. Soara ni olopolop dohot hatuaon marsaringar di undung-undung ni angka partigor: Siamun ni Jahowa do sibahen hamonangan dohot las ni roha di hita. Hamu ale angka na manghabiari Jahowa, marhaposan tu Ibana ma hita! Ibana ma tutu Pangurupi dohot lombu-lombunta dipardalanan ni ngolunta ganup ari.

HULA-HULA:

Dingot Jahowa do hita: Ibana ma tutu mamasumasu ngolunta. Ibana do mamasumasu pinompar ni sude Punguan PRTB, boru, bere, Ibebere na di ranto nang di Bona Pasogit pe; martua ma hita jala sonang.

L:   Ibana mamasumasu angka na manghabiari Jahowa, angka na metmet dohot angka na magodang. Sai amba-ambaan ni Jahowa do pasupasuNa tu hita dohot tu pinomparta sogot.

BERE, IBEBERE:        

Martua ma ganup na manghabiari Jahowa, na lomo roha situtu di angka patikNa! Sangap ma pinomparna i sogot di tano on, dapotan pasupasu ma sundut ni angka partigor sogot.

SUDE:    

Hamoraon marlobilobi dibagasan jabuna, jala hot do hatigoranna i ro di salelenglelengna. Idama, sai songon i do tongon dapotan pasupasu ganup jolma na manghabiari Jahowa. Amen.

06. Marende No 697:1  “Molo Ho do huihuthon”

Molo Ho do huihuthon, dame sonang rohangki, sai horas jala martua nasa na hinophopMi. Ho tongtong ihuthononku, Jesus na palua au. Ho sambing do oloanku ala ni martua au.

07. Jamita:

08. Marende Hidup Ini Adalah Kesempatan

Hidup ini adalah kesempatan,

Hidup ini untuk melayani Tuhan

Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan bri

Hidup ini harus jadi berkat

Oh Tuhan pakailah hidupku

Selagi aku masih kuat

Bila saatnya nanti

Ku tak berdaya lagi

Hidup ini sudah jadi berkat

09. Doa Syafaat (Tangiang) sian sahalak natua-tua ni punguan

10.  Marende Allah Itu Baik (Laos Pasahathon pelean)

Allah itu baik, sungguh baik bagiku

Ditunjukan-Nya kasih setia-Nya

Dia menyediakan yang kuperlukan

Menyatakan kebaikan

Menyatakan kebaikan

Menyatakan kebaikannya padaku

Kasih setia-Nya tak pernah berubah

Dulu sekarang dan s’lamanya

Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya

Yesusku luar biasa.

11. Tangiang Panutup: Ale Amanami – Pasupasu –

      Amen 3X diendehon

II. Acara Pesta diatur tersendiri

Percayalah kepada TUHAN selama-lamanya, sebab TUHAN ALLAH adalah gunung batu yang kekal. (Yesaya 26:4)

Marhite Partangiangan Bona Taon PRTB Batam Timur, Boru, Bere, Ibebere, lam marsitoguan ma hita tu hamajuon i.

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Call